Edició de guies i memòries

Editar un marc estratègic, una guia o una memòria pot esdevenir la millor carta de presentació per a una entitat. Perquè això sigui així, a l'Apòstrof ens encarreguem d'escriure o bé de revisar els textos per garantir que siguin clars, directes i entenedors; vetllem perquè hi hagi diferents elements destacats al llarg del document per assegurar diferents nivells de lectura; elaborem infografies, perquè permeten visualitzar i explicar àgilment les dades més rellevants; ens encarreguem del tractament d'imatges, perquè tinguin sempre la millor qualitat possible, i proposem un disseny que s'adapti sempre a la imatge gràfica de l'entitat. En tot aquest procés, intervenen dissenyadores, periodistes i lingüistes.

+- Informació

Client:

Aracoop , Fundació Hàbitat3 , Fundació Maresme

2018

Col·laboracions:

Animacions:   Joan Thelorious

Fotografia:   Ester Navalon

Imprenta:   El Foli Verd, sccl