Curs intensiu de llenguatge clar i inclusiu

Curs intensiu de llenguatge clar i inclusiu

COM FER ELS NOSTRES ESCRITS MÉS CLARS I INCLUSIUS?
En aquest curs de llenguatge fàcil aprendràs a expressar-te de manera clara perquè els teus textos comuniquin el que realment vols comunicar i tothom els pugui entendre.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Data i hora:
Per concretar

Modalitat del curs:
Virtual (a través del zoom.us)

Càrrega lectiva:
10 h de classe (5 classes de 2 hores cada una) + 10 h d’exercicis

Nombre d'alumnes:
5-10

Preu per persona:
Escriu-nos i fem un proposta per a la teva entitat

Vull aprendre'n

OBJECTIUS

Aprendre a millorar textos expositius i argumentatius (documents administratius, explicacions al públic, instruccions, articles d’opinió…) és bàsic per tal que l’audiència a la qual ens adrecem els entengui fàcilment. De la mateixa manera, és important aprendre a escriure en un llenguatge inclusiu (no sexista, no classista…) perquè el públic al qual ens adrecem se senti representat en els nostres escrits.

PROGRAMA DEL CURS

1a sessió: Revisem el text en conjunt

Garantim que el text s’adequa al nostre propòsit i a l’audiència, que dona informació rellevant, sufcient i no contradictòria, i que l’exposició de les idees segueix un esquema coherent.

2a sessió: Revisem les paraules

Suprimim mots crossa, circumloquis, cacofonies, reiteracions, paraules ambigües, supèrflues o poc habituals, així com tota mena d’expressions sexistes, classistes i pejoratives.

3a sessió: Revisem les frases

Evitem la substantivitis; repassem les concordances; limitem les oracions passives i impersonals, els verbs febles, els gerundis, les subordinades i els incisos; explicitem la connexió entre les idees; millorem l’ordre de les paraules, i utilitzem construccions lingüístiques iguals per a informacions paral·leles.

4a sessió: Revisem els paràgrafs

Revisem i explicitem la cohesió entre els paràgrafs, repassem que cadaparàgraf sigui una unitat d’informació, identifquem la frase organitzadora de cada paràgraf, mantinguem el mateix nivell de detall en les descripcions i repassem especialment els paràgrafs d’introducció i de conclusió.

5a sessió: Revisem la puntuació

Evitem sobretot els errors de puntuació que difculten la comprensió del text: signes de puntuació que alteren el sentit, comes supèrflues, ús indegut de la coma en comptes del punt, punts que separen internament oracions i falta d’un element en els signes de puntuació dobles.

METODOLOGIA

  • Les classes són eminentment pràctiques: es treballa sobre textos del mateix alumnat i amb exercicis facilitats pel professorat; les explicacions prescindeixen tant com és possible de la terminologia gramatical.
  • L’alumnat rep documentació de suport en forma de consells, guies i recursos de suport.
  • La llengua vehicular del curs és el català, però l’alumnat també pot presentar els seus textos en castellà