T’apuntes a viure d’una manera més sotenible?

A finals de 2020 l’Apòstrof va decidir emprendre un camí cap a la transició ecosocial, un paradigma que aborda la problemàtica de la situació d’emergència climàtica i ecològica. Per això, vam decidir donar suport dins de la cooperativa a les iniciatives individuals i col·lectives que ens ajudin a decrèixer i educar-nos per aprendre a viure en millors condicions, sense saquejar el planeta i de manera digna.

D’aquesta lluita n’ha sortit un decàleg amb deu punts que hem convertit en una peça comunicativa perquè altres entitats de l’economia social i solidària puguin inspirar-se en aquesta pràctica, i ajudar així a multiplicar l’impacte per formar part de la comunitat cooperativa en transició.

  1. Vivim en una situació d’emergència com a humanitat: climàtica i ecològica, de recursos i social.

  2. Davant aquesta situació s’imposa actuar ja: decréixer la producció, redistribuir la riquesa, empoderar-nos com a persones i com a comunitats, consumir menys per viure millor.

  3. L’economia social i solidària (ESS) ha d’impulsar aquesta transició ecosocial, que podríem definir com aquell procés que hem de fer la humanitat per aconseguir que totes les persones puguin gaudir d’una vida digna i també viable perquè es troba dintre els límits biofísics que ens imposa el planeta.

  4. La forma cooperativa té una doble dimensió, és empresa i alhora és comunitat. En les dues dimensions, hem d’alinear-nos en favor d’aquesta transició ecosocial.

  5. Igual que des de fa uns anys hi ha el moviment dels territoris en transició, les cooperatives i, en general, totes les entitats d’ESS poden ser també territoris, comunitats en transició. 

  6. Per comunitat cooperativa en transició podem entendre aquella entitat d’ESS que inicia un procés per reduir l’empremta ecològica, no sols de la cooperativa, sinó també de (totes o la majoria de) les sòcies i assalariades (unitats de convivència incloses), a partir dels compromisos de reducció que cadascú contreu voluntàriament en mobilitat, energia, alimentació, béns de consum… i que la cooperativa ajuda a complir mitjançant el suport mutu, revisa periòdicament i inclou en el seu balanç social.

  7. Per tot això, l’Apòstrof vam decidir a finals dels 2020 constituir-nos en comunitat cooperativa en transició i hem començat a fer els primers passos.

  8. Ser comunitat cooperativa en transició implica posar-nos voluntàriament una sèrie de compromisos de canvi en àmbits com l’energia, l’alimentació, la mobilitat, les compres i proveïdors…, com a empresa i com a persones.

  9. L’Apòstrof dona suport també a aquests processos de canvi individuals amb formació, amb espais per compartir informació i experiències, una petita partida pressupostària per implantar els canvis als domicilis…

  10. Què pretenem constituint-nos en comunitat cooperativa en transició? Autoeducar-nos en la sostenibilitat i la solidaritat, ser més sostenibles com a persones i com a empresa, sentir-nos més satisfetes i viure millor i, si és possible, inspirar altres entitats d’ESS perquè facin el mateix a fi de multiplicar l’impacte d’aquesta experiència.